Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

Przedmiotowy system oceniania Historia i społeczeństwo
Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr l im. Janusza Korczaka w Czersku

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i z WSO w Szkole Podstawowej nr l w Czersku.

1) Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
2) Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy .
3) Kartkówki obejmują zakres wiadomości i umiejętności, z co najwyżej trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane.
4) Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac).
5) Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną można poprawić ustnie lub pisemnie uzgadniając formę poprawy z nauczycielem.
6) Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
7) Uczeń poprawia sprawdzian tylko w formie opisanej wyżej i końcowa cena jest średnią oceny niedostatecznej i oceny uzyskanej dzięki poprawie.
8) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
9) Aktywność na lekcji nagradzana jest “plusami". Za 4 zgromadzone “plusy" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie poleceń dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.
10) Za brak pracy domowej, zeszytu i notatki z lekcji, oraz za brak uwagi na lekcjach uczeń otrzymuje “minus”. Za cztery “minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
11) Na koniec każdego semestru może być ustalona ocena za aktywność na zajęciach
11) Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.
12) Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny co najmniej bardzo dobrej, posługuje się wiedzą historyczną wykraczającą poza program nauczania lub osiągnął sukcesy w konkursach historycznych na szczeblu pozaszkolnym.
13) Uczeń raz w semestrze (dwa razy w roku) może być nieprzygotowany bez podania przyczyny. Fakt ten odnotowuje się kropką w rubryce dziennika. Przewiduje się możliwość łączenia w II semestrze faktu braku dwukrotnego przygotowania.
14) Sprawdziany powinny przyzwyczajać ucznia do różnych form pisemnego sprawdzania wiedzy: zadania otwarte, zadania zamknięte, zadania z lukami, krzyżówki, testy.
15) Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
sprawdziany, kartkówki, (co najmniej 3 w semestrze), odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, prace długoterminowe, inne formy aktywności, np. udział w konkursach historycznych.
16) Wszystkie sporne sprawy, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniem MEN.System oceniania opracował zespół przedmiotowy z historii i społeczeństwa przy Szkole Podstawowej nr l w Czersku, w składzie :

Lucyna Jabłonecka
Mirosław Talewski
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
82314229 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone