Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Prawo
Prawo szkolne
» Dokumenty szkolne
» Polityka prywatności
» Kalendarz roku szk.

PROCEDURY
» Hospitacja zajęć
» Ocena pracy n-la
» Awans nauczycieli:
   - kontraktowy
   - mianowany
   - dyplomowany

Wyszukiwarka działu:

Hospitacje

Procedura hospitacji zajęć

Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane w procesie hospitacji

WSTĘP

HOSPITACJA jest to bardzo ważny instrument kierowania szkołą, podstawowa, główna, bezpośrednia forma nadzoru pedagogicznego, służąca poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom oraz doskonalenia pracy szkoły. Ważnymi elementami hospitacji są:
 • wnikliwa, fachowa obserwacja,
 • ocena,
 • instruktaż,
 • pomoc,
 • mobilizacja sił twórczych nauczycieli
 • wyrabianie umiejętności samooceny nauczycieli.
  Cele i zadania hospitacji:
  1. Podniesienie jakości pracy szkoły
  2. Mobilizacja sił twórczych nauczycieli i wychowawców.
  3. Badanie realizacji programów nauczania i innych programów przyjętych do realizacji.
  4. Udzielanie pomocy nauczycielom.
  5. Przestrzeganie praw ucznia.
  6. Kontrola przestrzegania zapisów w Statucie szkoły, w tym WSO
  7. Realizacja wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  Zasięg hospitacji.
  1. Wszystkie przejawy pracy i życia szkoły, proces lekcyjny, pozalekcyjny, wychowawczy i opiekuńczy.
  2. Wszystkie formy zajęć z uczniami, pracy z rodzicami.
  3. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
  4. Wszystkie klasy i zespoły uczniów.
  Rodzaje hospitacji.
  1. Hospitacja kontrolno-oceniająca:
   obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. Formalną ocenę pracy nauczyciela formułuje się na podstawie obserwacji lekcji przeprowadzonych przez ocenianego.
  2. Hospitacja doradczo-doskonaląca:
   obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wykorzystania środków dydaktycznych, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniów do nauki, właściwego oceniania itp. Jej celem jest diagnoza mocnych i słabych stron pracy nauczyciela i pomoc w doskonaleniu umiejętności metodycznych obserwowanego nauczyciela. Obserwatorem jest dyrektor, bądź jego zastępcy.
  3. Hospitacja diagnozująca:
   obserwacja uczniów, ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jest to hospitacja, która służy obserwacji aktywności (zachowań) uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela. Dokonywana jest przez dyrektora lub jego zastępcę.Termin hospitacji diagnozującej proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć(umiejętności)
  4. Hospitacja zajęć innych niż lekcje
   - wg harmonogramu imprez i uroczystości oraz na zaproszenie nauczycieli.
  5. Bieżące kontrole i lustracje
   - dyżury, dokumentacja, plany pracy.

  Podstawa prawna: § 5. ust.1.Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 89, poz.845)

  Etapy procesu hospitacyjnego - czynności podejmowane przez uczestników procesu

  1. Dyrektor szkoły
   1. Planowanie hospitacji
    Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej:
    1. Problematykę, cele i zadania hospitacji.
    2. Harmonogram hospitacji, który uwzględnia każdego nauczyciela - co najmniej l raz w ciągu roku szkolnego, a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych przepisów. Harmonogram uwzględnia wszystkie formy zajęć prowadzonych przez nauczycieli tj.:
     1. zajęcia lekcyjne dydaktyczne i godziny do dyspozycji wychowawców
     2. zajęcia pozalekcyjne
     3. zajęcia opiekunów organizacji młodzieżowych
     4. zebrania z rodzicami, wywiadówki
     5. wycieczki
     6. uroczystości szkolne, imprezy.
   2. Przygotowanie hospitacji:
    1. Przed hospitacją osoba hospitująca zapoznaje się z:
     1. programem nauczania danego przedmiotu i jego zgodności z podstawą programową;
     2. planem nauczania (wychowania, opieki);
     3. wynikami pracy nauczyciela - wychowawcy (dzienniki lekcyjne, prace uczniów, ocenianie uczniów, inne);
     4. przedmiotowym systemem oceniania.
    2. Rozmowa przedhospitacyjna odbywa się na 1 ? 3 dni przed hospitają i uwzględnia niżej przedstawione zagadnienia:
     1. ogólną charakterystykę klasy, podejście do nauki, problemy dydaktyczno-wychowawcze
     2. obudowę dydaktyczną do przedmiotu: czy nauczyciel posiada przedmiotowy system oceniania, czy i jak przekazał uczniom i rodzicom wymagania edukacyjne
     3. stosowany program nauczania i rozkład materiału
     4. planowany temat obserwowanej lekcji
     5. cele lekcji: ogólne i operacyjne
     6. planowane formy przeprowadzenia lekcji.
    3. Hospitacja.
     1. Bezpośrednia obserwacja zajęć, bez ingerencji w zaplanowany temat i tok zajęć hospitacyjnych.
     2. Zachowanie taktu, poszanowania godności nauczyciela.
     3. Odnotowanie faktu hospitacji w dzienniku lekcji - zajęć.
    4. Rozmowa pohospitacyjna (do trzech dni po hospitacji).
     Ocena lekcji (zajęć) hospitującego oraz wspólna analiza z nauczycielem w zakresie:
     1. dobóru tematu lekcji;
     2. organizacji lekcji;
     3. metod nauczania, wychowania, opieki i innych norm pedagogicznych;
     4. realizacji programu (nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki)
     5. zastosowania środków dydaktycznych;
     6. aktywizacja intelektualna, emocjonalna i praktyczna uczniów;
     7. ocenianie uczniów;
     8. prowadzenie przez uczniów i poprawianie przez nauczyciela zeszytów przedmiotowych;
     9. urządzenia klasy, pracowni;
     10. współpracy z rodzicami;
  2. Nauczyciel hospitowany
   1. Nauczyciel, który według harmonogramu ma planowaną hospitację , zgłasza się na początku wyznaczonego miesiąca do osoby hospitującej w celu uzgodnienia dokładnego terminu hospitacji i rozmowy przedhospitacyjnej.
   2. Zapis punktu nie dotyczy nauczycieli, którym zaproponowano w harmonogramie hospitację diagnozującą.Ci nauczyciele uzgadniają termin hospitacji do końca listopada danego roku.
   3. Na rozmowę przedhospitacyjną nauczyciel przychodzi z kompletem dokumentów, o których jest mowa w punkcie I.B.1.
   4. Po przeprowadzonej lekcji uzgadnia z hospitującym termin rozmowy pohospitacyjnej.
   5. Podczas rozmowy pohospitacyjnej nauczyciel dokonuje samooceny lekcji, tj.
    1. ustosunkowuje się do wykonania ostatnich zaleceń;
    2. analizuje przygotowanie się do lekcji (zajęć);
    3. ustosunkowuje się do przebiegu i wyników lekcji;
    4. ocenia stopień osiągnięcia celów i swoją rolę na lekcji
    5. analizuje dostrzeżone sukcesy, a także niedociągnięcia, błędy, trudności, niepowodzenia, określa ich przyczyny
   6. Po rozmowie ustala z hospitującym treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w dziale ?wnioski i zalecenia? i ustala dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.
   7. Zalecenia wymienione w arkuszu realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez hospitującego.
  3. Niniejsza procedura obowiązuje w szkole od roku szkolnego 2004/2005.
 • Podręczniki
  Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
  Oddziały zerowe
  Klasy 1-8 (do kupienia)
  Dla rodzica
  UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
  W D Ż
  Menu
  Komunikaty dyrektora
  NAUKA w SP1
  DLA RODZICÓW
  DLA NAUCZYCIELI
  PANEL INFORMACYJNY
  DLA ÓSMOKLASISTY

  Deklaracja dostępności

  Menu obiadowe

  Prawo szkolne
  O szkole
  Czersk i okolice
  Stowarzyszenie

  SU
  ZHP
  Pedagog i psycholog
  Logopeda
  Rzecznik Praw Ucznia
  Rycerstwo

  Zajęcia pozalekcyjne
  Kategorie newsów
  Terminarz 2021/2022
  Sukcesy i uroczystości

  Promocja Zdrowia
  Ekologia
  Sport
  Żeglarstwo
  Języki obce i regionalne
  Biblioteka
  Świetlica

  Opracowania n-li
  Plan lekcji

  Najlepsi uczniowie
  Gazetka szkolna
  Rozrywka
  Różne
  Dla ucznia
  Regulaminy
  Konkursy 2020/2021

  Zadania i ćwiczenia:
  Zadania interaktywne

  Przedmioty
  Technika:
  Technika (K.Mróz)

  Historia:
  Historia (M.Talewski)
  Nasze Konkursy
  Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

  REGULAMIN
  Wyniki poprzednich edycji konkursu:
  rok 2022
  rok 2021
  rok 2020
  rok 2019
  rok 2018
  rok 2017
  rok 2016
  rok 2015
  rok 2014
  rok 2013
  rok 2012
  rok 2011
  rok 2010
  rok 2009
  rok 2008
  rok 2007
  rok 2006
  82313672 Unikalnych Wizyt
  Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
  Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
  Theme Designed by: Brimstone