Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Prawo
Prawo szkolne
» Dokumenty szkolne
» Polityka prywatności
» Kalendarz roku szk.

PROCEDURY
» Hospitacja zajęć
» Ocena pracy n-la
» Awans nauczycieli:
   - kontraktowy
   - mianowany
   - dyplomowany

Wyszukiwarka działu:

Mianowany

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uczestnicy:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
 3. Opiekun stażu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 oraz Dz.U. 2004 r. nr 179, poz.1845)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 )

1. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela kontraktowego

 1. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 2. Nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego zobowiązany jest do złożenia do dyrektora szkoły stosownego wniosku (załącznik nr 2)o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 3. Jeżeli wniosek złożony zostanie po upływie tego terminu, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
 4. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, jedynie nauczyciele posiadający co najmniej stopień naukowy doktora mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu w wymiarze roku i 9 miesięcy.
 5. Staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach, w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy ? Karta Nauczyciela.
 6. Zatrudnienie nauczyciela powinno być zgodne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela dyrektor szkoły wyznacza opiekuna stażu, którym może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.
 8. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego, prowadzenie lekcji otwartych dla stażysty oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela

 1. Nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż zobowiązany jest do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego, obejmującego cały okres trwania stażu
 2. W przygotowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycielowi kontraktowemu pomocy udziela wyznaczony przez dyrektora szkoły opiekun stażu.
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego powinien w szczególności uwzględniać wymagania na stopień nauczyciela mianowanego, określone w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, tj.
  • uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
  • samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe
  • poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1. ust.1. pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego powinien być dostosowany do zainteresowań i predyspozycji nauczyciela oraz uwzględniać potrzeby danej szkoły i środowiska lokalnego.
 5. e)Plan rozwoju zawodowego nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły najpóźniej 20 września.
 6. W sytuacji gdy w ocenie dyrektora szkoły przedłożony przez nauczyciela kontraktowego plan rozwoju zawodowego wymaga korekty bądź uzupełnienia, może on zwrócić nauczycielowi plan w celu dokonania wskazanych zmian.
 7. Dyrektor zatwierdza planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 8. Czynność zatwierdzenia przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela zostaje udokumentowana w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym dyrektor szkoły zamieszcza informację o terminie zatwierdzenia planu, opatrzoną własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią. Dodatkowo dyrektor szkoły wydaje decyzję o zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej procedury.

3. Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela stażystę i efektach prowadzonych przez niego zająć.

 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły.
 2. Dyrektor szkoły tworzy odpowiedni klimat dla realizacji zaplanowanych przez nauczyciela odbywającego staż działań i przedsięwzięć oraz służy nauczycielowi pomocą w razie pojawienia się ewentualnych trudności w ich realizacji.
 3. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring stażu nauczyciela polegający głównie na obserwacji nauczyciela podczas wykonywania zaplanowanych zadań w szkole.
 4. Dyrektor szkoły nakłada na opiekuna stażu obowiązek składania semestralnego sprawozdania ze sprawowanej funkcji i współpracy z nauczycielem stażystą.
 5. Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 6. Sprawozdanie powinno zawierać nie tylko opisanie i potwierdzenie realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań, ale powinno również zawierać refleksje i wnioski dotyczące efektów tych działań.

4. Przerwanie stażu i jego kontynuacja.

 1. Czasowa niezdolność do pracy spowodowana: chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopem innym niż wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc powoduje przedłużenie stażu o ten okres.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela dłuższej niż 1 rok nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 3. W sytuacji gdy staż ulegnie przerwaniu dyrektor szkoły zawiadamia o tym fakcie nauczyciela.
 4. Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż z innych przyczyn, na swój wniosek, w każdym czasie. W takim przypadku, chcąc ponownie ubiegać się o awans zobowiązany będzie do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze

5. Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 1. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zostaje ustalona przez dyrektora szkoły w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w rozdz. 3 pkt. e,f
 2. Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor zapoznaje się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu oraz zasięga opinii rady rodziców.
 3. W razie nie przedstawienia przez radę rodziców opinii w wyznaczonym 14-dniowym terminie, dyrektor dokonuje tej oceny bez stanowiska rady rodziców.
 4. Przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor szkoły analizy stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela na podstawie własnych obserwacji oraz sprawozdania nauczyciela za okres stażu i sprawozdań opiekuna stażu.
 5. Oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor szkoły dokonuje na piśmie, na formularzu oceny (załącznik nr 1).
 6. W przypadku otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel ma prawo odwołania się, w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 7. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest negatywna, za zgodą dyrektora szkoły może on odbyć jeden dodatkowy staż, w wymiarze 9 miesięcy. Ponowny staż na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się na takich samych zasadach.

6. Postępowanie egzaminacyjne

 1. Nauczyciel kontraktowy w roku, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 3. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia wszystkie wymogi formalne i został złożony do dnia 30 czerwca, postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do dnia 31 sierpnia tego roku szkolnego.
 4. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia wszystkie wymogi formalne i został złożony po 30 czerwca, ale do dnia 31 października, postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do końca grudnia tego samego roku kalendarzowego.
 5. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji, która powinna zawierać:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów, a w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego - akt nadania stopnia awansu zawodowego,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,
  • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
  • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 6. Jeżeli organ prowadzący szkołę, do którego nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego stwierdzi, iż wniosek oraz załączona dokumentacja spełnia wymogi formalne, powołuje Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu.

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004r.


Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
82314138 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone