Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Prawo
Prawo szkolne
» Dokumenty szkolne
» Polityka prywatności
» Kalendarz roku szk.

PROCEDURY
» Hospitacja zajęć
» Ocena pracy n-la
» Awans nauczycieli:
   - kontraktowy
   - mianowany
   - dyplomowany

Wyszukiwarka działu:

Ocena pracy nauczyciela

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela
Uczestnicy procesu oceniania:
 • nauczyciel
 • dyrektor szkoły
  Podstawa prawna:
 • art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - ustawa (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z póź. zm.)
  1. Nauczyciele podlegający ocenie.
   1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela (art. 6a ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. ocenie podlega praca nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.
   2. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka w Czersku za wyjątkiem nauczycieli stażystów. Ocenie podlega praca nauczycieli posiadających stopnie awansu: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
   3. Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.
  2. Cel dokonywania oceny pracy nauczyciela.
   1. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki.
   2. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego, gdyż dyrektor szkoły w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
  3. Wystąpienie z inicjatywą dokonania oceny pracy.
   1. Oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor szkoły - jako organ dokonujący oceny pracy.
   2. Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora:
    1. sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana
    2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny
    3. organ prowadzący szkołę
    4. rada szkoły
    5. rada rodziców
   3. Iilekroć któryś z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, to dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela.
  4. Terminy.
   1. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
   2. W przypadku dokonywania oceny na wniosek uprawnionych podmiotów przy obliczaniu tego 3 - miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż jeden miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).
   3. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
  5. Organ dokonujący oceny pracy.
   1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel.
   2. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.
   3. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
  6. Obowiązek informowania nauczyciela.
   1. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania nauczyciela o dokonywaniu oceny jego pracy w każdym przypadku, gdy ocena pracy nauczyciela następuje:
    1. z inicjatywy dyrektora szkoły
    2. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
    3. na wniosek organu prowadzącego szkołę
    4. na wniosek rady szkoły
    5. na wniosek rady rodziców.
   2. Obowiązek informowania o dokonywaniu oceny nie istnieje - z oczywistych powodów - jeśli ocena pracy dokonywana jest na wniosek nauczyciela.
   3. O dokonywaniu oceny pracy dyrektor zawiadomia nauczyciela w formie pisemnej, w terminie co najmniej miesięcznym przed dokonaniem oceny. Okres ten służy nauczycielowi do uzgodnienia z dyrektorem szkoły dokładnego terminu dokonania oceny lub ewentualnego podjęcia czynności i zgłoszenia wniosków, do których jest uprawniony na podstawie przepisów regulujących dokonywanie oceny pracy.
  7. Kryteria oceny pracy.
   1. Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest pod kątem realizacji przez nauczyciela obowiązków wynikających z przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów statutu szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest - ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego - stopień realizacji wskazanych zadań. I tak, przy ocenie pracy nauczyciela brana jest pod uwagę:
    1. rzetelność w realizacji zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
    2. stopień realizacji obowiązku wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego.
    3. stopień realizacji obowiązku kształcenia i wychowywania młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
    4. topień realizacji dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (powyższe obowiązki określa art. 6 ustawy)
    5. stopień realizacji obowiązku kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4 ustawy)
    6. stopień realizacji w ramach ustalonego czasu pracy (art. 42 ust. 2 ustawy):
     1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
     2. innych czynności i zajęcia wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
     3. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
   2. W szkole obowiązują standardy jakości pracy nauczyciela według których dokonuje się oceny pracy nauczyciela.
   3. Standardy jakości pracy nauczyciela wraz ze wskaźnikami określającymi stopień ich realizacji są podstawowym kryterium oceny pracy.
   4. Standardy jakości pracy nauczyciela wraz ze wskaźnikami

   Standardy jakości pracy nauczyciela

       Standardy określają wymagania stawiane nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku w celu osiągnięcia wysokich wyników w pracy. Jednocześnie są one traktowane jako podstawowe kryteria oceny pracy nauczycieli.
       Nauczyciel powinien wykazywać aktywność we wszystkich standardach, a liczba realizowanych wskaźników bezpośrednio przekłada się na uzyskaną przez nauczyciela ocenę pracy. Wykazanie się realizacją 80% wskaźników poszczególnych standardów gwarantuje ocenę wyróżniającą, poniżej - do 40% - ocenę dobrą. Brak realizacji standardu lub realizacja poniżej 40% wskaźników skutkuje oceną negatywną.
   STANDARD I
   Zajęcia prowadzone przez nauczyciela są poprawne merytorycznie i metodycznie.
   Wskaźniki:
   • Program nauczania jest zgodny ze szczególnymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły, posiadanymi przez nią zasobami i możliwościami uczniów;
   • Dobór treści nauczania podporządkowany jest wspieraniu realizacji celów edukacyjnych wynikających dla danego przedmiotu z podstaw programowych;
   • Język pojęć i sposób komunikowania się z uczniem jest adekwatny do możliwości uczniów;
   • Zastosowane metody pracy sprzyjają stwarzaniu sytuacji edukacyjnych mobilizujących uczniów do indywidualnego zaangażowania się w proces uczenia się;
   • Zastosowane aktywizujące metody pracy przyspieszają proces asymilowania wiedzy i kształtowania oczekiwanych umiejętności przez uczniów
   • Nauczyciel podczas zajęć utrzymuje ład i porządek oraz atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy;
   • Formułowanie poleceń, zadawanie pytań oraz udzielanie uczniom bieżącej informacji zwrotnej sprzyja dynamice procesu nauczania i uczenia się;
   • Nauczyciel w swoich kontaktach z uczniem używa pełnych, a zarazem prostych zdań, nie stosuje kolokwializmów ani zdrobnień, mówi wyraźnie i z odpowiednim dla danej sytuacji natężeniem głosu;
   • Uczniowie w czasie zajęć otrzymują bieżącą informację na temat popełnianych błędów wymowy i nieprawidłowości w formułowaniu wypowiedzi;

   STANDARD II
   Nauczyciel zachęca uczniów do uczenia się i pobudza ich inicjatywę.
   Wskaźniki:
   • Nauczyciel w czasie zajęć stosuje aktywizujące metody pracy;
   • Nauczyciel systematycznie ocenia wyniki uczenia się uczniów zgodnie z WSO;
   • Uczniowie potrafią poszukać i przetworzyć informacje w zakresie danego przedmiotu, a w tym czytać i słuchać ze zrozumieniem oraz pisać i wypowiadać się;
   • Nauczyciel stawia uczniom wymagania na górnej granicy ich potencjalnych możliwości stosując indywidualizację uczenia się uczniów;
   • Uczniowie chętnie i otwarcie zadają nauczycielowi pytania, proszą o pomoc w pokonaniu trudności;
   • Uczniowie pracują w zespołach nad rozwiązaniem wybranych problemów;

   STANDARD III
   Nauczyciel jest aktywny w doskonaleniu zawodowym.
   Wskaźniki:
   Nauczyciel:
   • dokonuje samooceny i potrafi zaplanować oraz skutecznie realizować indywidualny plan rozwoju zawodowego;
   • korzysta z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz czyta na bieżąco prasę fachową;
   • bierze aktywny udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
   • potrafi wybrać i bierze udział w optymalnych dla jego rozwoju formach kształcenia ustawicznego nauczycieli;
   • aktualizuje swoją wiedzę z przedmiotu;
   • wzbogaca swój warsztat pracy;

   STANDARD IV
   Nauczyciel wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniając jego możliwości i potrzeby.
   Wskaźniki:
   Nauczyciel:
   • potrafi zdiagnozować indywidualny styl uczenia się oraz bariery i optymalne możliwości rozwojowe poszczególnych uczniów;
   • interweniuje lub wspiera rodziców w procesie podejmowania decyzji związanych ze specyficznymi potrzebami uczniów;
   • indywidualizuje zadania oraz poziom oczekiwań w zależności od możliwości ucznia;
   • rozpoznaje zainteresowania i potrzeby uczniów, wspiera i pobudza je podczas zajęć;
   STANDARD V
   Nauczyciel wykazuje zaangażowanie w życie szkoły.
   Wskaźniki:
   Nauczyciel:
   • uczestniczy w analizowaniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i opiekuńczych;
   • realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły, programu rozwoju szkoły, programu profilaktyki szkoły, innych programów przyjętych do realizacji;
   • podejmuje działania pozalekcyjne na rzecz szkoły, klasy lub grupy uczniów;
   • współdziała z innymi nauczycielami, rodzicami i dyrekcją szkoły;
   • aktywnie pracuje w zespołach przedmiotowych i zadaniowych;
   • jest skłonny do współpracy z innymi nauczycielami oraz do niesienia pomocy początkującym nauczycielom;
   • podejmuje działania innowacyjne;
   • organizuje wartościowe spotkania z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację;
   • wspólnie z rodzicami podejmuje istotne działania wspierające rozwój szkoły;

   STANDARD VI
   Nauczyciel przestrzega porządku pracy.
   Wskaźniki:
   Nauczyciel:
   • w pełni wykorzystuje czas lekcji i osiąga założone cele operacyjne;
   • przestrzega ustalonych terminów oraz codziennego planu pracy szkoły;
   • terminowo i zgodnie z przyjętymi ustaleniami i wymogami wypełnia dokumentacje szkolną;
   • realizuje wyznaczone dodatkowe zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem;
   • dba o właściwe stosunki interpersonalne w gronie nauczycielskim;

   STANDARD VII
   Nauczyciel pracuje na oczekiwanym w szkole poziomie pracy pedagogicznej.
   Wskaźniki:
   Nauczyciel:
   • jest otwarty na propozycje i potrzeby uczniów;
   • stosuje pomiar dydaktyczny i wykorzystuje jego wyniki w planowaniu pracy pedagogicznej;
   • upowszechnia swoje osiągnięcia, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
   • daje przykład dobrej roboty nauczycielskiej;
   • dba o swój permanentny rozwój zawodowy i osobowościowy;
   • osiąga wysokie efekty nauczania potwierdzone wynikami pomiarów dydaktycznych lub sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;
   • promuje szkołę w środowisku.
  8. Opinia doradcy metodycznego.
   1. W czasie dokonywania oceny pracy istnieje możliwość zasięgnięcia przez dyrektora opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela. O opinię w przedmiotowej sprawie dyrektor może zwrócić się do doradcy metodycznego. Dopiero, gdy zasięgnięcie opinii doradcy metodycznego jest niemożliwe ? o opinię można zwrócić się do innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
   2. Oceniany nauczyciel posiada prawo zgłoszenia wniosku o sporządzenie przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) opinii w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Wniosek taki dyrektor obowiązany jest uwzględnić, tzn. w przypadku zgłoszenia wniosku przez ocenianego nauczyciela, dyrektor bezwzględnie musi zwrócić się do właściwego podmiotu o tę opinię.
   3. Opinia dotycząca pracy nauczyciela, sporządzona przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) powinna mieć formę pisemną.
  9. Opinia samorządu uczniowskiego.
   1. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Decyzja co do zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego zależy wyłącznie od dyrektora dokonującego oceny. Nie jest ona obowiązkowa.
  10. Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy.
   1. Dyrektor szkoły sporządza pisemny projekt oceny pracy nauczyciela i przedstawia go nauczycielowi. Na tym etapie nauczyciel, po zapoznaniu się z projektem oceny, może zgłosić dyrektorowi swoje uwagi i zastrzeżenia.
   2. Termin do zgłoszenia uwag, o których mowa ust.1. wynosi 3 dni licząc od daty zapoznania się nauczyciela z projektem oceny. Uwagi powinny zostać zgłoszone na piśmie.
   3. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
   4. Dopiero po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny oraz po wysłuchaniu uwag i zastrzeżeń nauczyciela - możliwe jest ustalenie oceny pracy nauczyciela.
  11. Ustalenie oceny pracy.
   1. Ocena pracy ma formę opisową oraz powinna ustosunkować się do realizacji przez nauczyciela zadań, stanowiących punkt wyjścia do dokonywania oceny. W ocenie powinny być zawarte szczegółowe informacje co do kwestii określonych w standardach jakości pracy nauczyciela wymienionych w punkcie VII.4.
   2. Opisowa ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym, którym może być:
    1. ocena wyróżniająca
    2. ocena dobra
    3. ocena negatywna.
    Przepisy nie przewidują innych ocen uogólniających, zatem ocenę uogólniającą musi stanowić jedna ze wskazanych ocen.
  12. Doręczenie karty oceny pracy.
   1. Po upłynięciu 3-dniowego okresu od daty zapoznania nauczyciela z projektem oceny dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopia karty oceny pracy włączana jest do akt osobowych nauczyciela.
   2. Karta oceny pracy sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
   3. Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzja administracyjną. Nie znajdą wobec tego zastosowania do tej oceny przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  13. Odwołanie od oceny.
   1. Nauczyciel ma możliwość odwołania się od ustalonej przez dyrektora oceny pracy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
   2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia nauczycielowi karty oceny pracy.
   3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.
  14. Ocena pracy nauczycieli religii - uregulowania odrębne.
   1. Przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy stosuje się również do nauczycieli religii.
   2. Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela religii, bierze pod uwagę ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
  15. Niniejsza procedura obowiązuje od roku szkolnego 2004/2005.
 • Podręczniki
  Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
  Oddziały zerowe
  Klasy 1-8 (do kupienia)
  Dla rodzica
  UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
  W D Ż
  Menu
  Komunikaty dyrektora
  NAUKA w SP1
  DLA RODZICÓW
  DLA NAUCZYCIELI
  PANEL INFORMACYJNY
  DLA ÓSMOKLASISTY

  Deklaracja dostępności

  Menu obiadowe

  Prawo szkolne
  O szkole
  Czersk i okolice
  Stowarzyszenie

  SU
  ZHP
  Pedagog i psycholog
  Logopeda
  Rzecznik Praw Ucznia
  Rycerstwo

  Zajęcia pozalekcyjne
  Kategorie newsów
  Terminarz 2021/2022
  Sukcesy i uroczystości

  Promocja Zdrowia
  Ekologia
  Sport
  Żeglarstwo
  Języki obce i regionalne
  Biblioteka
  Świetlica

  Opracowania n-li
  Plan lekcji

  Najlepsi uczniowie
  Gazetka szkolna
  Rozrywka
  Różne
  Dla ucznia
  Regulaminy
  Konkursy 2020/2021

  Zadania i ćwiczenia:
  Zadania interaktywne

  Przedmioty
  Technika:
  Technika (K.Mróz)

  Historia:
  Historia (M.Talewski)
  Nasze Konkursy
  Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

  REGULAMIN
  Wyniki poprzednich edycji konkursu:
  rok 2022
  rok 2021
  rok 2020
  rok 2019
  rok 2018
  rok 2017
  rok 2016
  rok 2015
  rok 2014
  rok 2013
  rok 2012
  rok 2011
  rok 2010
  rok 2009
  rok 2008
  rok 2007
  rok 2006
  82314079 Unikalnych Wizyt
  Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
  Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
  Theme Designed by: Brimstone