Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Prawo
Prawo szkolne
» Dokumenty szkolne
» Polityka prywatności
» Kalendarz roku szk.

PROCEDURY
» Hospitacja zajęć
» Ocena pracy n-la
» Awans nauczycieli:
   - kontraktowy
   - mianowany
   - dyplomowany

Wyszukiwarka działu:

Kontraktowy

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Zarządzenie dyrektora szkoły

Uczestnicy:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego
 3. Opiekun stażu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

1. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela stażystę

 1. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole, posiadający wymagane kwalifikacje zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na okres jednego roku szkolnego.
 2. Automatycznie, z dniem zatrudnienia w szkole nauczyciel stażysta rozpoczyna staż i nie jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły. Staż trwa 9 miesięcy.
 3. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego powinien zostać rozpoczęty najpóźniej do dnia 14 września.
 4. Jeżeli nawiązanie stosunku pracy nastąpiło po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nauczyciel stażysta nie może już odbyć stażu w tym roku szkolnym.
 5. Staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach, w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy - Karta Nauczyciela (art.3, ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela).
 6. Zatrudnienie powinno być zgodne z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami.
 7. Wyjątkowo, osoba rozpoczynająca pracę w szkole, legitymująca się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiadającej przygotowania pedagogicznego może zostać zatrudniona jak również może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego, o ile zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu.
 8. Stażu na stopień nauczyciela kontraktowego nie mogą natomiast rozpocząć nauczyciele, zatrudnieni na podstawie art. 10., ust. 9. ustawy, tj. nauczyciele nie posiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska, ale zatrudnieni za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny na okres zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Nauczyciele ci nie mogą rozpocząć stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
 9. nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

 1. Nauczyciel stażysta rozpoczynający staż zobowiązany jest do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego, obejmującego cały okres trwania stażu, tj. okres 9 miesięcy.
 2. W przygotowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycielowi stażyście pomocy udziela wyznaczony przez dyrektora szkoły opiekun stażu.
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty powinien w szczególności uwzględniać wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego, określone w § 6 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, tj.:
  1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
   • sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
   • przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły
   • przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
  2. uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
  3. prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
  4. uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
 4. Plan rozwoju zawodowego również powinien być dostosowany do zainteresowań i predyspozycji nauczyciela oraz uwzględniać potrzeby szkoły.
 5. Plan rozwoju zawodowego należy złożyć u dyrektora szkoły w ciągu pierwszych 20 dni roku szkolnego, w którym nauczyciel rozpoczyna staż.
 6. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy, ze wskazaniem w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
 7. Nauczyciel obowiązany jest poprawić swój plan rozwoju zawodowego niezwłocznie i zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły.
 8. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły zamieszcza informację o terminie zatwierdzenia planu, opatrzoną własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią.

3.Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela stażystę i efektach prowadzonych przez niego zajęć.

 1. Dyrektor szkoły zapewnienia nauczycielowi prawidłowy przebiegu stażu. W tym celu w szczególności zapewnia nauczycielowi możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring stażu nauczyciela polegający głównie na obserwacji nauczyciela podczas wykonywania zaplanowanych zadań w szkole.
 3. Dyrektor szkoły nakłada na opiekuna stażu obowiązek składania semestralnego sprawozdania ze sprawowanej funkcji i współpracy z nauczycielem stażystą.
 4. Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 5. Sprawozdanie powinno zawierać nie tylko opisanie i potwierdzenie realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań, ale powinno również zawierać refleksje i wnioski dotyczące efektów tych działań.

4. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 1. Przed ustaleniem oceny dyrektor zapoznaje się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu oraz zasięga opinii rady rodziców. W razie nie przedstawienia przez radę rodziców opinii w wyznaczonym 14-dniowym terminie, dyrektor dokonuje oceny bez stanowiska rady rodziców.
 2. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
 3. Oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania
 4. Oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor dokonuje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. W przypadku otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel ma prawo odwołania się, w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 6. Nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 7. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku oraz wymaganej dokumentacji, tj.:
  • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
  • zaświadczenia dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu;
  • zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
  • oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji
 9. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki formalne na podstawie wypisu z arkusza analizy formalnej, (załącznik nr 2, pkt. 8 b) i wyznacza nauczycielowi termin ich uzupełnienia.
 10. W wypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca - dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia.
 11. W wypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października - dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia.

5. Komisja kwalifikacyjna

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Kwalifikacyjną w terminie i składzie określonym w ustawie Karta Nauczyciela.
 2. Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 3. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której nauczyciel stażysta przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji
 4. Pytania komisji powinny dotyczyć wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 5. Poszczególni członkowie komisji oceniają spełnianie przez nauczyciela wymagań, według punktowej skali od 0 do 10 na karcie oceny (załącznik nr 5)
 6. Na podstawie punktów przydzielonych przez poszczególnych członków komisji kwalifikacyjnej oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeśli liczba członków komisji jest większa od 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
 7. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
 8. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół stanowiący załącznik nr 3 zarządzenia.

6. Wydanie decyzji o nadaniu (odmowie) nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego kończy się wydaniem przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej o nadaniu,(załącznik nr 4) stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej wydanego na druku stanowiącym załącznik nr 6.
 2. Od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły nauczycielowi służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.


Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
82313797 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone