Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 686 dni.    
Prawo
Prawo szkolne
» Dokumenty szkolne
» Polityka prywatności
» Kalendarz roku szk.

PROCEDURY
» Hospitacja zajęć
» Ocena pracy n-la
» Awans nauczycieli:
   - kontraktowy
   - mianowany
   - dyplomowany

Wyszukiwarka działu:

Out of range value for column 'article_reads' at row 1
Dyplomowany

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Uczestnicy:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 oraz Dz.U. 2004 r. nr 179, poz.1845)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 i z 2002 r. nr 82, poz. 744) ? nazywane dalej rozporządzeniem

1. Rozpoczęcie stażu przez nauczyciela mianowanego

 1. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole jednego roku od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 2. Wyjątek od zasady określonej w pkt. 1. a. stanowią sytuacje opisane w art. 9. e. Ustawy Karta Nauczyciela, a dotyczące dyrektorów szkół, nauczycieli mianowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy. W tych wypadkach obowiązują terminy określone w tych przepisach.
 3. Nauczyciel mianowany rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zobowiązany jest do złożenia do dyrektora szkoły stosownego wniosku (załącznik nr 1)o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wniosek taki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 4. Jeżeli wniosek złożony zostanie po upływie tego terminu, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
 5. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
 6. Staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach, w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy - Karta Nauczyciela.
 7. Zatrudnienie nauczyciela powinno być zgodne z posiadanymi przez niego kwalifikacjami.

2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela

 1. Nauczyciel mianowany rozpoczynający staż zobowiązany jest do opracowania własnego planu rozwoju zawodowego, obejmującego cały okres trwania stażu
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien w szczególności uwzględniać wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego, określone w § 8 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, tj.
  • podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
  • samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
  • uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
  • opracować i wdrożyć programy i przedsięwzięcia na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
  • dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
  • zrealizować minimum cztery zadania z ośmiu określonych w § 8.2.4. rozporządzenia.
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien być dostosowany do zainteresowań i predyspozycji nauczyciela oraz uwzględniać potrzeby danej szkoły i środowiska lokalnego.
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły najpóźniej w przedostatni piątek września.
 5. W sytuacji gdy w ocenie dyrektora szkoły przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego wymaga korekty bądź uzupełnienia, może on zwrócić nauczycielowi plan w celu dokonania wskazanych zmian.
 6. Dyrektor zatwierdza planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 7. Czynność zatwierdzenia przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela zostaje udokumentowana w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym dyrektor szkoły zamieszcza informację o terminie zatwierdzenia planu, opatrzoną własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią. Dodatkowo dyrektor szkoły wydaje decyzję o zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej procedury.

3. Zbieranie przez dyrektora szkoły informacji o realizacji zadań zaplanowanych przez nauczyciela stażystę i efektach prowadzonych przez niego zająć.

 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi możliwość udział w formach kształcenia, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i jest zgodne z potrzebami szkoły.
 2. Dyrektor szkoły tworzy odpowiedni klimat dla realizacji zaplanowanych przez nauczyciela odbywającego staż działań i przedsięwzięć oraz służy nauczycielowi pomocą w razie pojawienia się ewentualnych trudności w ich realizacji.
 3. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring stażu nauczyciela polegający głównie na obserwacji nauczyciela podczas wykonywania zaplanowanych zadań w szkole.
 4. Po zakończeniu stażu, w terminie 30 dni, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 5. Sprawozdanie powinno zawierać nie tylko opisanie i potwierdzenie realizacji zaplanowanych na okres stażu zadań, ale powinno również zawierać refleksje i wnioski dotyczące efektów tych działań.

4. Przerwanie stażu i jego kontynuacja.

 1. Czasowa niezdolność do pracy spowodowana: chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopem innym niż wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc powoduje przedłużenie stażu o ten okres.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela dłuższej niż 1 rok nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 3. W sytuacji gdy staż ulegnie przerwaniu dyrektor szkoły zawiadamia o tym fakcie nauczyciela.
 4. Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż z innych przyczyn, na swój wniosek, w każdym czasie. W takim przypadku, chcąc ponownie ubiegać się o awans zobowiązany będzie do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze

5. Sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 1. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zostaje ustalona przez dyrektora szkoły w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w rozdz. 3 pkt. e.
 2. Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor zasięga opinii rady rodziców.
 3. W razie nie przedstawienia przez radę rodziców opinii w wyznaczonym 14-dniowym terminie, dyrektor dokonuje tej oceny bez stanowiska rady rodziców.
 4. Przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor szkoły analizuje stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela na podstawie własnych obserwacji i przedstawionych dokumentów
 5. Oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor szkoły dokonuje na piśmie, na formularzu oceny (załącznik nr 3).
 6. W przypadku otrzymania negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel ma prawo odwołania się, w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 7. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest negatywna, za zgodą dyrektora szkoły może on odbyć jeden dodatkowy staż, w wymiarze 9 miesięcy. Ponowny staż na stopień nauczyciela dyplomowanego odbywa się na takich samych zasadach.

6. Postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku za okres stażu.
 2. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
 3. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia wszystkie wymogi formalne i został złożony do dnia 30 czerwca, postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do dnia 31 sierpnia tego roku szkolnego.
 4. Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego spełnia wszystkie wymogi formalne i został złożony po 30 czerwca, ale do dnia 31 października, postępowanie kwalifikacyjne zostaje podjęte i zakończone do końca grudnia tego samego roku kalendarzowego.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna powoływana przez Kuratora Oświaty

7. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004r.


Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
82313858 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone